Cung cấp không gian trắng trong Swing GUI

164
Andrew Thompson 2013-07-26 20:50.

GUI không có khoảng trắng xuất hiện 'đông đúc'. Làm cách nào tôi có thể cung cấp khoảng trắng mà không cần thiết lập rõ ràng vị trí hoặc kích thước của các thành phần?

6 answers

113
nIcE cOw 2013-07-26 22:48.

Sử dụng LayoutManagersmột số khác nhau có thể cung cấp khoảng cách giữa các thành phần khác nhau.

1.) BorderLayout:

2.) FlowLayout:

3.) GridLayout:

4.) GridBagLayout:

GridBagConstraints.insets

5.) CardLayout ( ví dụ ):

CardLayout (int hGap, int vGap)

Ví dụ để hiển thị tất cả các hàm tạo đang hoạt động:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class LayoutExample {

  private final int hGap = 5;
  private final int vGap = 5;

  private String[] borderConstraints = {
    BorderLayout.PAGE_START,
    BorderLayout.LINE_START,
    BorderLayout.CENTER,
    BorderLayout.LINE_END,
    BorderLayout.PAGE_END
  };

  private JButton[] buttons;

  private GridBagConstraints gbc;

  private JPanel borderPanel;
  private JPanel flowPanel;
  private JPanel gridPanel;
  private JPanel gridBagPanel;
  private JPanel cardPanel;

  public LayoutExample() {
    buttons = new JButton[16];
    gbc = new GridBagConstraints();
    gbc.anchor = GridBagConstraints.FIRST_LINE_START;  
    gbc.insets = new Insets(hGap, vGap, hGap, vGap);    
  }

  private void displayGUI() {
    JFrame frame = new JFrame("Layout Example");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

    JPanel contentPane = new JPanel(
            new GridLayout(0, 1, hGap, vGap));
    contentPane.setBorder(
      BorderFactory.createEmptyBorder(hGap, vGap, hGap, vGap));
    borderPanel = new JPanel(new BorderLayout(hGap, vGap));
    borderPanel.setBorder(
      BorderFactory.createTitledBorder("BorderLayout"));
    borderPanel.setOpaque(true);
    borderPanel.setBackground(Color.WHITE);
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      buttons[i] = new JButton(borderConstraints[i]);
      borderPanel.add(buttons[i], borderConstraints[i]);
    }
    contentPane.add(borderPanel);

    flowPanel = new JPanel(new FlowLayout(
          FlowLayout.CENTER, hGap, vGap));
    flowPanel.setBorder(
      BorderFactory.createTitledBorder("FlowLayout"));
    flowPanel.setOpaque(true);
    flowPanel.setBackground(Color.WHITE);
    for (int i = 5; i < 8; i++) {
      buttons[i] = new JButton(Integer.toString(i));
      flowPanel.add(buttons[i]);
    }
    contentPane.add(flowPanel);

    gridPanel = new JPanel(new GridLayout(2, 2, hGap, vGap));
    gridPanel.setBorder(
      BorderFactory.createTitledBorder("GridLayout"));
    gridPanel.setOpaque(true);
    gridPanel.setBackground(Color.WHITE);
    for (int i = 8; i < 12; i++) {
      buttons[i] = new JButton(Integer.toString(i));
      gridPanel.add(buttons[i]);
    }
    contentPane.add(gridPanel);

    gridBagPanel = new JPanel(new GridBagLayout());
    gridBagPanel.setBorder(
      BorderFactory.createTitledBorder("GridBagLayout"));
    gridBagPanel.setOpaque(true);
    gridBagPanel.setBackground(Color.WHITE);
    buttons[12] = new JButton(Integer.toString(12));
    addComp(gridBagPanel, buttons[12], 0, 0, 1, 1
              , GridBagConstraints.BOTH, 0.33, 0.5);
    buttons[13] = new JButton(Integer.toString(13));
    addComp(gridBagPanel, buttons[13], 1, 0, 1, 1
              , GridBagConstraints.BOTH, 0.33, 0.5);
    buttons[14] = new JButton(Integer.toString(14));
    addComp(gridBagPanel, buttons[14], 0, 1, 2, 1
              , GridBagConstraints.BOTH, 0.66, 0.5);
    buttons[15] = new JButton(Integer.toString(15));
    addComp(gridBagPanel, buttons[15], 2, 0, 1, 2
              , GridBagConstraints.BOTH, 0.33, 1.0);
    contentPane.add(gridBagPanel);

    cardPanel = new JPanel(new CardLayout(hGap, vGap));
    cardPanel.setBorder(
      BorderFactory.createTitledBorder("CardLayout"));
    cardPanel.setOpaque(true);
    cardPanel.setBackground(Color.WHITE);
    cardPanel.add(getPanel(Color.BLUE));
    cardPanel.add(getPanel(Color.GREEN));
    contentPane.add(cardPanel);

    frame.setContentPane(contentPane);
    frame.pack();
    frame.setLocationByPlatform(true);
    frame.setVisible(true);
  }

  private JPanel getPanel(Color bColor) {
    JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout(
          FlowLayout.CENTER, hGap, vGap));
    panel.setOpaque(true);
    panel.setBackground(bColor.darker().darker());
    JButton swapperButton = new JButton("Next");
    swapperButton.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        CardLayout cardLayout = (CardLayout) cardPanel.getLayout();
        cardLayout.next(cardPanel);
      }
    });

    panel.add(swapperButton);

    return panel;
  }

  private void addComp(JPanel panel, JComponent comp
                , int x, int y, int gWidth
                  , int gHeight, int fill
                    , double weightx, double weighty) {
    gbc.gridx = x;
    gbc.gridy = y;
    gbc.gridwidth = gWidth;
    gbc.gridheight = gHeight;
    gbc.fill = fill;
    gbc.weightx = weightx;
    gbc.weighty = weighty;   

    panel.add(comp, gbc);
  }

  public static void main(String[] args) {
    Runnable runnable = new Runnable(){
      @Override
      public void run() {
        new LayoutExample().displayGUI();
      }
    };
    EventQueue.invokeLater(runnable);
  }
}

ĐẦU RA:

64
Andrew Thompson 2013-07-26 20:50.

Có một số cách trong Swing GUI để cung cấp sự tách biệt giữa các thành phần và khoảng trắng xung quanh các thành phần:

Nhưng nhìn chung, hãy xem:

 • Khoảng cách có thể được xác định trong các trình tạo bố cục.
 • Các đường viền.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng dấu phân tách bố cục hGap& vGapgiá trị & đường viền (cụ thể là một EmptyBorder) để cung cấp không gian 'trắng' (thực sự được hiển thị là màu đỏ để làm cho nó rất rõ ràng). Điều chỉnh con quay để xem kết quả.

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.event.*;

public class WhiteSpace {

  private JPanel gui = null;
  private BorderLayout mainLayout = 
    new BorderLayout(0, 0);
  private final FlowLayout buttonLayout = 
      new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 0, 0);
  private final JPanel buttonPanel = new JPanel(buttonLayout);
  private final SpinnerNumberModel hModel = 
      new SpinnerNumberModel(0, 0, 15, 1);
  private final SpinnerNumberModel vModel = 
      new SpinnerNumberModel(0, 0, 15, 1);
  private final SpinnerNumberModel hBorderModel = 
      new SpinnerNumberModel(0, 0, 15, 1);
  private final SpinnerNumberModel vBorderModel = 
      new SpinnerNumberModel(0, 0, 15, 1);
  private ChangeListener changeListener;

  public Container getGui() {
    if (gui == null) {
      gui = new JPanel(mainLayout);
      gui.setBackground(Color.RED);

      JTree tree = new JTree();
      tree.setVisibleRowCount(10);
      for (int ii = tree.getRowCount(); ii > -1; ii--) {
        tree.expandRow(ii);
      }
      gui.add(new JScrollPane(
          tree,
          JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
          JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER),
          BorderLayout.LINE_START);
      gui.add(new JScrollPane(new JTextArea(10, 30)));

      gui.add(buttonPanel, BorderLayout.PAGE_START);

      changeListener = (ChangeEvent e) -> {
        int hGap = hModel.getNumber().intValue();
        int vGap = vModel.getNumber().intValue();
        int hBorder = hBorderModel.getNumber().intValue();
        int vBorder = vBorderModel.getNumber().intValue();
        adjustWhiteSpace(hGap, vGap, hBorder, vBorder);
      };

      addModel("H Gap", hModel);
      addModel("V Gap", vModel);
      addModel("H Border", hBorderModel);
      addModel("V Border", vBorderModel);
    }

    return gui;
  }

  private void addModel(String label, SpinnerNumberModel model) {
    buttonPanel.add(new JLabel(label));
    final JSpinner spinner = new JSpinner(model);
    spinner.addChangeListener(changeListener);
    buttonPanel.add(spinner);
  }

  private void adjustWhiteSpace(
      int hGap, int vGap, int hBorder, int vBorder) {
    mainLayout.setHgap(hGap);
    mainLayout.setVgap(vGap);
    buttonLayout.setHgap(hGap);
    gui.setBorder(new EmptyBorder
        (vBorder, hBorder, vBorder, hBorder));
    Container c = gui.getTopLevelAncestor();
    if (c instanceof Window) {
      Window w = (Window) c;
      w.pack();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Runnable r = () -> {
      WhiteSpace ws = new WhiteSpace();
      Container gui1 = ws.getGui();
      JFrame f = new JFrame("White (OK Red) Space");
      f.add(gui1);
      f.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
      f.setLocationByPlatform(true);
      f.setResizable(false);
      f.pack();
      f.setVisible(true);
    };
    SwingUtilities.invokeLater(r);
  }
}
21
Eugene 2014-03-20 20:23.

Khi bạn sử dụng BoxLayout, Box.createVerticalGlue()phương pháp này có thể giúp bạn tạo ra một số khoảng trắng.

Một phương pháp khác là BorderFactory.createEmptyBorder(int top, int left, int bottom, int right). Nó có thể giúp bạn tạo một số khoảng trắng xung quanh thành phần.

Cảm ơn lời nhắc của Andrew Thompson. Tôi đã sửa đổi BoxLayout trong những ngày gần đây và tôi thấy rằng Box.createVerticalGlue()có thể thêm một số khoảng trắng tùy thuộc vào kích thước của bảng điều khiển và bạn không thể đặt giá trị pixel rõ ràng cho độ dài của khoảng trắng. Nhưng Box.createVerticalStrut()có thể làm điều đó. Đây là MCTaRE và cho thấy tác dụng của hai phương pháp đó.

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;
import javax.swing.event.*;

public class WhiteSpace extends JFrame{
  static WhiteSpace whiteSpace;
  DemoPanel demoPanel;
  boolean withGlue;
  JSpinner spinner;

  public WhiteSpace(){
    initialWindow();
    demoPanel = new DemoPanel();
    ActionPanel actionPanel = new ActionPanel();

    setLayout(new BorderLayout());

    getContentPane().add(actionPanel,BorderLayout.NORTH);
    getContentPane().add(demoPanel,BorderLayout.CENTER);
      setVisible(true);
  }

  public void initialWindow(){
    setSize(220, 300);
    setTitle("White Space");
    setResizable(false);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
    //Show the window in the middle of the screen
  }

  /**
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    Runnable runnable = new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        whiteSpace = new WhiteSpace();
      }
    };
    SwingUtilities.invokeLater(runnable);
  }

  class DemoPanel extends JPanel{
    //Show the vertical white space between label1 and label2
    JLabel label1;
    JLabel label2;
    public void initialDemoPanel(){
      setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(getBorder(), "DemoPanel", TitledBorder.LEADING, TitledBorder.TOP, new Font("Default",Font.PLAIN,10), Color.gray));
      setLayout(new BoxLayout(this, BoxLayout.Y_AXIS));

      label1 = new JLabel("This is first line");
      label2 = new JLabel("This is second line");
    }

    public DemoPanel(){
      initialDemoPanel();
      add(label1);
      if(withGlue){
        add(Box.createVerticalGlue());
      }
      add(label2);
    }

    public DemoPanel(int strutValue){
      initialDemoPanel();
      add(label1);
      add(Box.createVerticalStrut(strutValue));
      add(label2);
    }
  }

  class ActionPanel extends JPanel{
    public ActionPanel(){
      setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(getBorder(), "ActionPanel", TitledBorder.LEADING, TitledBorder.TOP, new Font("Default",Font.PLAIN,10), Color.gray));

      setLayout(new BoxLayout(this,BoxLayout.X_AXIS));
      JRadioButton glueButton = new JRadioButton("With Glue");
      glueButton.addActionListener(new glueButtonListener());
      add(glueButton);

      add(Box.createHorizontalStrut(10));
      //To create horizontal white space
      JLabel strutLabel = new JLabel("Strut Value");
      add(strutLabel);
      spinner = new JSpinner(new SpinnerNumberModel(0,0,50,1));
      spinner.addChangeListener(new spinnerListener());
      add(spinner);
      //public SpinnerNumberModel(Number value,Comparable minimum,Comparable maximum,Number stepSize)
    }
  }

  class glueButtonListener implements ActionListener{
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      spinner.setValue(new Integer(0));
      withGlue = (withGlue == true ? false:true);
      whiteSpace.getContentPane().remove(demoPanel);
      demoPanel = new DemoPanel();
      whiteSpace.getContentPane().add(demoPanel,BorderLayout.CENTER);
      whiteSpace.getContentPane().validate();
    }
  }

  class spinnerListener implements ChangeListener{

    @Override
    public void stateChanged(ChangeEvent e) {
      int strutValue = (Integer) spinner.getValue();
      whiteSpace.getContentPane().remove(demoPanel);
      demoPanel = new DemoPanel(strutValue);
      whiteSpace.getContentPane().add(demoPanel,BorderLayout.CENTER);
      whiteSpace.getContentPane().validate();
    }
  }
}

Box.createHorizontalGlue()Box.createHorizontalStrut(int height)có thể được sử dụng quá. Ngoài ra, Box.createRigidArea(Dimension d)còn có khả năng tạo khoảng trắng nữa.

13
Jan Bodnar 2014-07-09 06:36.

MigLayoutcó nhiều cách tạo không gian. (Khoảng trống được gọi là khoảng trống trong bố cục này.) Khoảng trống có thể được tạo ở mức cao nhất với các ràng buộc về bố cục, có thể tạo ra các khoảng trống giữa các hàng và cột và các khoảng trống cũng có thể được thiết lập giữa các thành phần riêng lẻ với các ràng buộc thành phần. Ngoài ra còn có các khoảng trống cụ thể xung quanh các đường viền của một vùng chứa được gọi là các tấm lót có từ khóa cụ thể của riêng chúng sẽ được đặt.

Ví dụ sau tạo ra tất cả các loại khoảng trống này:

package com.zetcode;

import java.awt.EventQueue;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import net.miginfocom.swing.MigLayout;


public class MigLayoutGaps2 extends JFrame {

  public MigLayoutGaps2() {

    initUI();

    setTitle("Gaps");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
  }

  private void initUI() {

    JPanel base = new JPanel(new MigLayout("flowy, ins 30, gap 15"));
    setContentPane(base);

    JPanel pnl1 = new JPanel();
    pnl1.setBorder(
        BorderFactory.createTitledBorder("Grid gaps")
    );

    pnl1.setLayout(new MigLayout("gap 5 5, ins 10, wrap 3"));

    pnl1.add(new JButton("1"));
    pnl1.add(new JButton("2"));
    pnl1.add(new JButton("3"));
    pnl1.add(new JButton("4"));
    pnl1.add(new JButton("5"));
    pnl1.add(new JButton("6"));

    JPanel pnl2 = new JPanel();
    pnl2.setBorder(
        BorderFactory.createTitledBorder("Column gaps")
    );

    pnl2.setLayout(new MigLayout("wrap 3", "[]10[]"));

    JLabel lbl1 = new JLabel();
    lbl1.setBorder(
      BorderFactory.createEtchedBorder()
    );

    JLabel lbl2 = new JLabel();
    lbl2.setBorder(
      BorderFactory.createEtchedBorder()
    );

    JLabel lbl3 = new JLabel();
    lbl3.setBorder(
      BorderFactory.createEtchedBorder()
    );    

    pnl2.add(lbl1, "w 40, h 110");
    pnl2.add(lbl2, "w 40, h 110");
    pnl2.add(lbl3, "w 40, h 110");

    JPanel pnl3 = new JPanel();
    pnl3.setBorder(
        BorderFactory.createTitledBorder("Row gaps")
    );

    pnl3.setLayout(new MigLayout("wrap", "", "[]15[]"));

    JLabel lbl4 = new JLabel();
    lbl4.setBorder(
      BorderFactory.createEtchedBorder()
    );

    JLabel lbl5 = new JLabel();
    lbl5.setBorder(
      BorderFactory.createEtchedBorder()
    );

    JLabel lbl6 = new JLabel();
    lbl6.setBorder(
      BorderFactory.createEtchedBorder()
    );    

    pnl3.add(lbl4, "w 150, h 20");
    pnl3.add(lbl5, "w 150, h 20");
    pnl3.add(lbl6, "w 150, h 20");    

    JPanel pnl4 = new JPanel();
    pnl4.setBorder(
        BorderFactory.createTitledBorder("Component gaps")
    );

    pnl4.setLayout(new MigLayout());

    pnl4.add(new JLabel("Name:"), "gapright 5");
    pnl4.add(new JTextField(10), "gapbottom 20, gaptop 20");

    base.add(pnl1);
    base.add(pnl2);
    base.add(pnl3);
    base.add(pnl4);

    pack();
  }

  public static void main(String[] args) {

    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        MigLayoutGaps2 ex = new MigLayoutGaps2();
        ex.setVisible(true);
      }
    });
  }
}

Chúng tôi có bốn bảng trong bố cục. Mỗi bảng này có một MigLayoutngười quản lý.

JPanel base = new JPanel(new MigLayout("flowy, ins 30, gap 15"));

Dòng này tạo ra các tấm lót thùng chứa và khoảng trống dọc giữa các tấm.

pnl1.setLayout(new MigLayout("gap 5 5, ins 10, wrap 3"));

Ở đây chúng tôi áp dụng các khoảng trống cho toàn bộ cấu trúc lưới và cũng đặt các khoảng trống cho vùng chứa.

pnl2.setLayout(new MigLayout("wrap 3", "[]10[]"));

Dòng này tạo ra khoảng trống giữa các cột.

pnl3.setLayout(new MigLayout("wrap", "", "[]15[]"));

Khoảng trống hàng được xác định bằng mã này.

pnl4.add(new JLabel("Name:"), "gapright 5");
pnl4.add(new JTextField(10), "gapbottom 20, gaptop 20");

Cuối cùng, có thể tạo ra khoảng trống giữa các thành phần riêng lẻ.

8
javajon 2014-07-07 03:02.

JGoodies FormLayout .

Tác giả Karsten Lentzsch có một bộ sưu tập các bài thuyết trình về thiết kế giao diện người dùng. Đặc biệt PDF này nói lên nhu cầu về khoảng trắng thẩm mỹ. Thêm không gian có ý nghĩa đồng thời chú ý đến sự lộn xộn ngăn cách lúa mì khỏi trấu.

1
Luke Pasfield 2018-04-02 01:49.

Bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề này, tôi chỉ sử dụng JPanels. Ví dụ trong GridLayout:

JFrame frame = new JFrame;
frame.setLayout(new GridLayout(2, 0));

//We want the bottom left to be blank
frame.add(new JLabel("Top Left"));
frame.add(new JLabel("Top Right"));

//This is the position we want empty
frame.add(new JPanel());

//Now we can continue with the rest of the script

Related questions

MORE COOL STUFF

Cate Blanchett chia tay chồng sau 3 ngày bên nhau và vẫn kết hôn với anh ấy 25 năm sau

Cate Blanchett chia tay chồng sau 3 ngày bên nhau và vẫn kết hôn với anh ấy 25 năm sau

Cate Blanchett đã bất chấp những lời khuyên hẹn hò điển hình khi cô gặp chồng mình.

Tại sao Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận

Tại sao Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận

Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận nhưng chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?

Hallmark Star Colin Egglesfield Các món ăn gây xúc động mạnh đối với người hâm mộ tại RomaDrama Live! [Loại trừ]

Hallmark Star Colin Egglesfield Các món ăn gây xúc động mạnh đối với người hâm mộ tại RomaDrama Live! [Loại trừ]

Ngôi sao của Hallmark Colin Egglesfield chia sẻ về những cuộc gặp gỡ với người hâm mộ ly kỳ tại RomaDrama Live! cộng với chương trình INSPIRE của anh ấy tại đại hội.

Tại sao bạn không thể phát trực tuyến 'chương trình truyền hình phía Bắc'

Tại sao bạn không thể phát trực tuyến 'chương trình truyền hình phía Bắc'

Bạn sẽ phải phủi sạch đầu đĩa Blu-ray hoặc DVD để xem tại sao Northern Exposure trở thành một trong những chương trình nổi tiếng nhất của thập niên 90.

Where in the World Are You? Take our GeoGuesser Quiz

Where in the World Are You? Take our GeoGuesser Quiz

The world is a huge place, yet some GeoGuessr players know locations in mere seconds. Are you one of GeoGuessr's gifted elite? Take our quiz to find out!

8 công dụng tuyệt vời của Baking Soda và Giấm

8 công dụng tuyệt vời của Baking Soda và Giấm

Bạn biết đấy, hai sản phẩm này là nguồn điện để làm sạch, riêng chúng. Nhưng cùng với nhau, chúng có một loạt công dụng hoàn toàn khác.

Hạn hán, biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của thủy điện Hoa Kỳ

Hạn hán, biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của thủy điện Hoa Kỳ

Thủy điện rất cần thiết cho lưới điện của Hoa Kỳ, nhưng nó chỉ tạo ra năng lượng khi có nước di chuyển. Bao nhiêu nhà máy thủy điện có thể gặp nguy hiểm khi các hồ và sông cạn kiệt?

Quyên góp tóc của bạn để giúp giữ nước sạch của chúng tôi

Quyên góp tóc của bạn để giúp giữ nước sạch của chúng tôi

Tóc tỉa từ các tiệm và các khoản quyên góp cá nhân có thể được tái sử dụng như những tấm thảm thấm dầu và giúp bảo vệ môi trường.

Một thương hiệu kế thừa khác có được cuộc sống mới khi những người chủ mới của Black Opal có được Hội chợ thời trang

Một thương hiệu kế thừa khác có được cuộc sống mới khi những người chủ mới của Black Opal có được Hội chợ thời trang

Desiree Rogers, trái, và Cheryl Mayberry McKissack Chuyển sang, Fenty Beauty và Pat McGrath, có một đế chế làm đẹp mới do phụ nữ làm chủ đang trỗi dậy. Sau thương vụ mua lại mỹ phẩm Black Opal vào tháng 9, đội ngũ quyền lực của Giám đốc điều hành công ty Desiree Rogers và Chủ tịch Cheryl Mayberry McKissack đã thông báo mua lại thương hiệu làm đẹp tiên phong Fashion Fair từ người sáng lập Johnson Publishing Company (JPC).

Ngoài việc trở nên vô nghĩa, các bên bộc lộ giới tính giờ đây đã trở nên chết người

Ngoài việc trở nên vô nghĩa, các bên bộc lộ giới tính giờ đây đã trở nên chết người

Đối với những người có quá nhiều thời gian, tiệc tiết lộ giới tính là một cách thú vị để không cần áp đặt những định kiến ​​hạn chế lên thai nhi trước một đối tượng bạn bè giả vờ quan tâm một cách lịch sự. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào những chiếc bánh nướng có màu nhân tạo để biểu thị một tiếng hoo-ha hoặc một đứa trẻ đi tè đã trở nên xa xỉ trong các bậc cha mẹ trên Instagram.

Kirstjen Nielsen đang cố gắng đổi mới bản thân với tư cách là một người phụ nữ 'nói ra sự thật cho sức mạnh'

Kirstjen Nielsen đang cố gắng đổi mới bản thân với tư cách là một người phụ nữ 'nói ra sự thật cho sức mạnh'

Hôm thứ Tư, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen vì một lý do nào đó đã được đưa ra một diễn đàn để phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Những người phụ nữ quyền lực nhất của Fortune. Và có thể đoán trước được, người phụ nữ giám sát các nỗ lực (đang diễn ra) của chính quyền Trump nhằm chia cắt các gia đình ở biên giới đã sử dụng thời gian của mình như một cơ hội để tự bảo vệ mình và tự nhận mình là người — và hãy hít thở sâu ở đây — “đã nói sự thật với quyền lực.

Toyota Racing Development sẽ cho ra mắt Supra 3000GT Concept, Massive Wing vào tháng tới

Toyota Racing Development sẽ cho ra mắt Supra 3000GT Concept, Massive Wing vào tháng tới

Vì thế hệ mới nhất của chiếc xe điều chỉnh được yêu thích trên thế giới hiện đã có mặt tại đây, nên chỉ có điều kiện là Toyota Racing Development sẽ đưa phiên bản Supra thế hệ thứ năm sửa đổi của riêng mình đến SEMA vào tháng tới. Toyota đã cho chúng tôi một gợi ý về những gì sẽ xảy ra trong tuần này: một chiếc Concept GR Supra 3000GT hiện đại.

Nicky Hilton Forced to Borrow Paris' 'I Love Paris' Sweatshirt After 'Airline Loses All [My] Luggage'

Nicky Hilton Forced to Borrow Paris' 'I Love Paris' Sweatshirt After 'Airline Loses All [My] Luggage'

Nicky Hilton Rothschild's luggage got lost, but luckily she has an incredible closet to shop: Sister Paris Hilton's!

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa. Từ Hollywood đến New York và mọi nơi ở giữa, hãy xem các ngôi sao yêu thích của bạn đang làm gì!

17 tuổi bị đâm chết trong khi 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao trên sông Wisconsin

17 tuổi bị đâm chết trong khi 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao trên sông Wisconsin

Các nhà điều tra đang xem xét liệu nhóm và nghi phạm có biết nhau trước vụ tấn công hay không

Thanh thiếu niên, Gia đình Florida Hội đồng quản trị trường học về Luật 'Không nói đồng tính': 'Buộc chúng tôi tự kiểm duyệt'

Thanh thiếu niên, Gia đình Florida Hội đồng quản trị trường học về Luật 'Không nói đồng tính': 'Buộc chúng tôi tự kiểm duyệt'

Vụ kiện, nêu tên một số học khu, lập luận rằng dự luật "Không nói đồng tính" được ban hành gần đây của Florida "có hiệu quả im lặng và xóa bỏ học sinh và gia đình LGBTQ +"

Đường băng hạ cánh

Đường băng hạ cánh

Cuối hè đầu thu là mùa hoài niệm. Những chiếc đèn đường chiếu ánh sáng của chúng qua những con đường đẫm mưa, và những chiếc lá dưới chân - màu đỏ cam tắt trong bóng chạng vạng - là lời nhắc nhở về những ngày đã qua.

Hãy tưởng tượng tạo ra một chiến lược nội dung thực sự CHUYỂN ĐỔI. Nó có thể.

Hãy tưởng tượng tạo ra một chiến lược nội dung thực sự CHUYỂN ĐỔI. Nó có thể.

Vào năm 2021, tôi khuyến khích bạn suy nghĩ lại mọi thứ bạn biết về khách hàng mà bạn phục vụ và những câu chuyện bạn kể cho họ. Lùi lại.

Sự mất mát của voi ma mút đã mở ra trái tim tôi để yêu

Sự mất mát của voi ma mút đã mở ra trái tim tôi để yêu

Vào ngày sinh nhật thứ 9 của Felix The Cat, tôi nhớ về một trong những mất mát lớn nhất trong cuộc đời trưởng thành của tôi - Sophie của tôi vào năm 2013. Tôi đã viết bài luận này và chia sẻ nó trên nền tảng này một thời gian ngắn vào năm 2013.

Khi bạn không thể trở thành người mà Internet muốn bạn trở thành

Khi bạn không thể trở thành người mà Internet muốn bạn trở thành

Tôi ghét từ "tàu đắm". Mọi người cảm thấy thoải mái trong la bàn đạo đức của riêng mình, và khi làm như vậy, họ thấy mình vượt qua sự phán xét.

Language