Điều gì nên có trong .gitignore của tôi cho một dự án Android Studio?

1292
respectTheCode 2013-05-25 04:04.

Những tệp nào nên có trong .gitignoredự án Android Studio của tôi ?

Tôi đã thấy một số ví dụ tất cả đều bao gồm .imlnhưng tài liệu IntelliJ nói rằng điều đó .imlphải được bao gồm trong kiểm soát nguồn của bạn.

27 answers

1357
Lior Iluz 2013-07-23 21:29.

Đã cập nhật lên Android Studio 3.0 Vui lòng chia sẻ các mục còn thiếu trong nhận xét.

Một câu trả lời muộn nhưng không có câu trả lời nào ở đây và ở đây phù hợp với số tiền cho chúng tôi ...

Vì vậy, đây là tệp gitignore của chúng tôi:

#built application files
*.apk
*.ap_
*.aab
              
# files for the dex VM
*.dex
              
# Java class files
*.class
              
# generated files
bin/
gen/
              
# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties
            
# Windows thumbnail db
Thumbs.db
        
# OSX files
.DS_Store
              
# Android Studio
*.iml
.idea
#.idea/workspace.xml - remove # and delete .idea if it better suit your needs.
.gradle
build/
.navigation
captures/
output.json 
  
#NDK
obj/
.externalNativeBuild

Kể từ Android Studio 2.2 trở lên 3.0, các dự án mới được tạo bằng tệp gitignore này:

*.iml
.gradle
/local.properties
/.idea/workspace.xml
/.idea/libraries
.DS_Store
/build
/captures
.externalNativeBuild

Không được dùng nữa - đối với định dạng dự án cũ hơn, hãy thêm phần này vào tệp gitignore của bạn:


/*/out
/*/*/build
/*/*/production
*.iws
*.ipr
*~
*.swp

Tệp này phải được đặt trong thư mục gốc của dự án chứ không phải bên trong thư mục mô-đun của dự án.

Chỉnh sửa ghi chú:

 1. Kể từ phiên bản 0.3+ có vẻ như bạn có thể cam kết và đẩy * .imlbuild.gradle tập tin. Nếu dự án của bạn dựa trên Gradle: trong hộp thoại mở / nhập mới, bạn nên "use auto import"chọn hộp kiểm và đánh dấu "use default gradle wrapper (recommended)"nút radio. Tất cả các đường dẫn hiện là tương đối như @George đề xuất.

 2. Cập nhật câu trả lời theo nguồn đính kèm @ 128KB và gợi ý @Skela

152
Phil 2014-01-11 06:23.

Xây dựng trên Android .gitignore bình thường của tôi và sau khi đọc qua tài liệu trên trang web Intellij IDEA và đọc các bài đăng trên StackOverflow, tôi đã tạo tệp sau:

# built application files
*.apk
*.ap_

# files for the dex VM
*.dex

# Java class files
*.class

# built native files (uncomment if you build your own)
# *.o
# *.so

# generated files
bin/
gen/

# Ignore gradle files
.gradle/
build/

# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties

# Proguard folder generated by Eclipse
proguard/

# Eclipse Metadata
.metadata/

# Mac OS X clutter
*.DS_Store

# Windows clutter
Thumbs.db

# Intellij IDEA (see https://intellij-support.jetbrains.com/entries/23393067)
.idea/workspace.xml
.idea/tasks.xml
.idea/datasources.xml
.idea/dataSources.ids

Cũng lưu ý rằng như đã chỉ ra, phần tệp gốc được xây dựng chủ yếu hữu ích khi bạn đang tạo mã gốc của riêng mình với Android NDK. Mặt khác, nếu bạn đang sử dụng thư viện của bên thứ ba có chứa các tệp này, bạn có thể muốn xóa các dòng này (* .o và * .so) khỏi .gitignore của mình.

81
Sky Kelsey 2013-08-27 12:45.

Cập nhật 7/2015:

Đây là nguồn cuối cùng từ JetBrains


Định dạng dự án dựa trên thư mục (thư mục .idea)

Định dạng này được sử dụng bởi tất cả các phiên bản IDE gần đây theo mặc định. Đây là những gì bạn cần chia sẻ:

 • Tất cả các tập tin dưới .ideathư mục trong thư mục gốc dự án trừ các workspace.xmltasks.xmlcác file mà cài đặt cụ thể cửa hàng sử dụng
 • Tất cả các .imltệp mô-đun có thể được đặt trong các thư mục mô-đun khác nhau (áp dụng cho IntelliJ IDEA)

Hãy cẩn thận khi chia sẻ những điều sau:

 • Tạo tác Android tạo ra một bản dựng đã ký (sẽ chứa mật khẩu kho khóa)
 • Trong IDEA 13 trở về trước dataSources.ids, datasources.xmlcó thể chứa mật khẩu cơ sở dữ liệu. IDEA 14 giải quyết vấn đề này .

Bạn có thể cân nhắc không chia sẻ những điều sau:

 • tệp gradle.xml, hãy xem cuộc thảo luận này
 • thư mục từ điển người dùng (để tránh xung đột nếu nhà phát triển khác có cùng tên)
 • Các tệp XML .idea/librariestrong trường hợp chúng được tạo từ dự án Gradle

Định dạng dự án kế thừa ( .ipr/ .iml/ .iwstệp)

 • Chia sẻ dự án .iprtập tin và tất cả các .imlfile mô-đun, không chia sẻ các .iwstập tin vì nó lưu trữ các thiết lập cụ thể người sử dụng

Mặc dù các hướng dẫn này dành cho IntelliJ IDEA, nhưng chúng đúng 100% đối với Android Studio.


Đây là một .gitignoređoạn mã kết hợp tất cả các quy tắc trên:

# Android Studio / IntelliJ IDEA 
*.iws
.idea/libraries
.idea/tasks.xml
.idea/vcs.xml
.idea/workspace.xml
44
theblang 2014-07-11 04:57.

Tôi không đồng ý với tất cả những câu trả lời này. Cấu hình sau đang hoạt động tốt cho ứng dụng của tổ chức chúng tôi.

Tôi bỏ qua:

 • /build
 • /.idea(với các trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra, hãy xem nhận xét trong câu trả lời của dalewking )
 • *.iml
 • local.properties

Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều đồng ý về điều đó /build.

Tôi phát ngán khi liên tục thấy thông báo về các library.xmltệp khác nhau mà Gradle tạo hoặc xóa /.idea. Các build.gradlesẽ chạy trên địa phương của các nhà phát triển khi họ lần đầu tiên kiểm tra dự án, vì vậy tại sao các tập tin XML cần phải được phiên bản? Android Studio cũng sẽ tạo ra phần còn lại /.ideakhi nhà phát triển tạo dự án bằng cách sử dụng Check out from Version Control, vậy tại sao bất kỳ thứ gì trong thư mục đó cần được tạo phiên bản?

Nếu *.imlđược tạo phiên bản, người dùng mới sẽ phải đặt tên dự án giống hệt như khi được cam kết. Vì đây cũng là một tệp được tạo, tại sao lại phiên bản nó ở vị trí đầu tiên?

Các local.propertiestệp trỏ đến một đường dẫn tuyệt đối trên hệ thống tệp cho SDK, vì vậy chắc chắn không nên tạo phiên bản cho nó.

Chỉnh sửa 1 : Đã thêm .gradleđể bỏ qua những thứ không nên tạo phiên bản cho bộ đệm gradle (cảm ơn Vasily Makarov ).

Chỉnh sửa 2 : Đã thêm .DS_Storebây giờ rằng tôi đang sử dụng Mac. Thư mục này dành riêng cho Mac và không nên được tạo phiên bản.

Lưu ý bổ sung : Bạn có thể cũng muốn thêm một thư mục để đặt các khóa ký của mình khi tạo phiên bản phát hành.

Để thuận tiện sao chép / dán :

.gradle
/build
/.idea
*.iml
local.properties
.DS_Store 
37
helbaroudy 2013-05-22 00:53.

Tôi sử dụng .gitignore này. Tôi tìm thấy nó tại:http://th4t.net/android-studio-gitignore.html

*.iml
*.iws
*.ipr
.idea/
.gradle/
local.properties

*/build/

*~
*.swp
35
Siva Velusamy 2013-05-25 05:11.

Trong trường hợp của Android Studio, các tệp duy nhất được yêu cầu để lưu trong kiểm soát phiên bản là các tệp cần thiết để xây dựng ứng dụng từ dòng lệnh sử dụng gradle. Vì vậy, bạn có thể bỏ qua:

 • * .iml
 • .ý tưởng
 • xây dựng

Tuy nhiên, nếu bạn lưu bất kỳ cài đặt IDE nào, chẳng hạn như cài đặt kiểu mã tùy chỉnh, chúng sẽ được lưu trong thư mục .idea. Nếu bạn muốn những thay đổi đó trong kiểm soát phiên bản, thì bạn cũng phải lưu các tệp IDEA (* .iml và .idea).

29
Willi Mentzel 2016-07-01 02:06.

Android Studio 4.1.1

Nếu bạn tạo một dự án Gradle bằng Android Studio, .gitignoretệp sẽ chứa những thứ sau:

.gitignore

*.iml
.gradle
/local.properties
/.idea/caches
/.idea/libraries
/.idea/modules.xml
/.idea/workspace.xml
/.idea/navEditor.xml
/.idea/assetWizardSettings.xml
.DS_Store
/build
/captures
.externalNativeBuild
.cxx
local.properties

Tôi khuyên bạn nên bỏ qua thư mục ".idea" hoàn chỉnh vì nó chứa các cấu hình dành riêng cho người dùng, không có gì quan trọng đối với quá trình xây dựng.

Thư mục dự án Gradle

Điều duy nhất nên có trong thư mục dự án (Gradle) của bạn sau khi nhân bản kho lưu trữ là cấu trúc này (ít nhất là đối với các trường hợp sử dụng mà tôi gặp phải cho đến nay):

app/
.git/
gradle/
build.gradle
.gitignore
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

Lưu ý: Bạn nên đăng ký các tập lệnh trình bao bọc lớp ( gradlew , gradlew.bat ) như được mô tả ở đây .

Để cung cấp tệp Wrapper cho các nhà phát triển và môi trường thực thi khác, bạn sẽ cần kiểm tra chúng trong kiểm soát phiên bản.

20
Ingo 2013-06-21 14:35.

Lời khuyên của tôi cũng là đừng bỏ qua thư mục .idea.

Tôi đã nhập một dự án Eclipse dựa trên Git vào Android Studio và điều đó đã ổn. Sau đó, tôi muốn nhập dự án này bằng Git (giống như lần đầu tiên) sang một máy khác có Android Studio, nhưng điều đó không hoạt động. Android Studio đã tải tất cả các tệp nhưng không thể "xem" dự án là một dự án. Tôi chỉ có thể mở tệp Git.

Trong khi nhập dự án lần đầu tiên (từ Eclipse sang Android Studio) .gitignore cũ của tôi đã bị ghi đè và tệp mới trông như thế này:

 • .idea / .name
 • .idea / compiler.xml
 • .idea / copyright / profiles_settings.xml
 • .idea / encodings.xml
 • .idea / Library / libs.xml
 • .idea / misc.xml
 • .idea / modules.xml
 • .idea / scopes / scope_settings.xml
 • .idea / vcs.xml
 • .idea / workspace.xml

Vì vậy, tôi đã cố gắng sử dụng gitignore trống và bây giờ nó đã hoạt động. Android Studio khác có thể tải các tệp và Dự án. Tôi đoán một số tệp không quan trọng (profiles_settings.xml)đối với Git và nhập nhưng tôi rất vui vì nó hoạt động.

11
LiangWang 2014-06-02 14:17.

Đó là cách tốt nhất để tạo .gitignorequa đây

8
diegosasw 2014-10-10 14:34.

KHÔNG CẦN thêm vào điều khiển nguồn bất kỳ điều nào sau đây:

.idea/
.gradle/
*.iml
build/
local.properties

Vì vậy, bạn có thể cấu hình hgignore hoặc gitignore cho phù hợp.

Lần đầu tiên nhà phát triển sao chép điều khiển nguồn có thể đi:

 1. Mở Android Studio
 2. Nhập dự án
 3. Duyệt qua build.gradle trong kho lưu trữ nhân bản và mở nó

Đó là tất cả

PS: Android Studio sau đó, thông qua maven, sẽ nhận được plugin gradle giả sử rằng build.gradle của bạn trông giống như sau:

// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.

buildscript {
  repositories {
    mavenCentral()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:0.12.2'
  }
}

allprojects {
  repositories {
    mavenCentral()
  }
}

Android studio sẽ tạo nội dung của thư mục .idea (bao gồm workspace.xml, không nên nằm trong quyền kiểm soát nguồn vì nó được tạo ) và thư mục .gradle.

Cách tiếp cận này thân thiện với Eclipse theo cách mà người điều khiển nguồn không thực sự biết gì về Android Studio. Android Studio chỉ cần build.gradle để nhập một dự án và tạo phần còn lại.

8
Noname 2014-05-07 10:38.

Tôi ủng hộ việc cam kết thư mục .idea (ngoại trừ workspace.xmltasks.xml). Nhưng tôi bắt đầu đi đến kết luận rằng các tệp .iml nên được bỏ qua.

Đây là vấn đề:

Ví dụ: mở một dự án trong thư mục có tên "foo" và bạn sẽ nhận được foo.iml và tất cả đều có vẻ tốt. Vấn đề là nếu tôi chỉ cần đổi tên thư mục thành foo2 (hoặc sao chép nó thành một tên thư mục khác) khi bạn cố gắng mở dự án trong Android Studio, bạn sẽ nhận được ba điều:

 • Một tệp iml mới có tên foo2.iml
 • Tệp iml cho dự án Android của bạn sẽ được thay đổi để trỏ thành foo2 làm cha mẹ của nó
 • .idea / modules.xml sẽ thêm một dòng cho foo2.iml để nó có cả tệp iml cũ và một dòng cho thư mục mới

Tôi không thể tìm thấy cách nào để ngăn Android Studio thực hiện việc tạo tệp iml này khi dự án được lưu trữ trong một thư mục khác. Thêm chúng vào kiểm soát nguồn sẽ gây ra vấn đề. Do đó, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên bỏ qua các tệp * .iml và.idea/modules.xml

8
Menuka Ishan 2017-12-21 22:10.

Đã thử nghiệm với Android Studio 3.0

Bạn có thể cần phải Cài đặt plugin .ignore .

Bạn có thể tự động tạo tệp .gitignore cho Android. Nhấp chuột phải vào thư mục và làm theo

Sau đó, Chọn Android từ bảng điều khiển bên trái và nhấp vào Tạo

Android Studio sẽ tạo tệp .gitignore chứa tất cả các tệp cần bỏ qua.

Được lấy từ http://menukanows.com/how-to-add-gitignore-file-in-android-project/

7
ramk 2013-05-30 23:09.

Phụ thuộc vào cách duy trì định dạng dự án của bạn:

Bạn có hai lựa chọn:

 1. Định dạng dựa trên .ideathư mục (Bạn sẽ có một thư mục chứa các tệp cụ thể của dự án)
 2. Định dạng dựa trên tệp (tệp cấu hình là .iws.ipr)

Tham khảo: http://www.jetbrains.com/idea/webhelp/project.html

Các tệp cam kết kiểm soát phiên bản phụ thuộc vào những điều trên:

 1. Bao gồm thư mục .idea để kiểm soát phiên bản, loại trừ workspace.xmltasks.xml
 2. .iprTệp kiểm soát phiên bản và tất cả các .imltệp mô-đun, loại trừ .iwstệp vì nó lưu trữ các cài đặt cụ thể của người dùng.

Tham khảo: https://intellij-support.jetbrains.com/entries/23393067

5
VonC 2013-05-20 16:47.

Về cơ bản, bất kỳ tệp nào được tạo tự động.

Một bài kiểm tra tốt là sao chép repo của bạn và xem liệu Android Studio có thể diễn giải và chạy dự án của bạn ngay lập tức hay không (tạo ra những gì còn thiếu).
Nếu không, hãy tìm những gì còn thiếu và đảm bảo rằng nó không bị bỏ qua mà được thêm vào repo.

Điều đó đang được nói, bạn có thể lấy ví dụ trên các .gitignoretệp hiện có , như tệp Android .

# built application files
*.apk
*.ap_

# files for the dex VM
*.dex

# Java class files
*.class

# generated files
bin/
gen/

# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties

# Eclipse project files
.classpath
.project

# Proguard folder generated by Eclipse
proguard/

# Intellij project files
*.iml
*.ipr
*.iws
.idea/
4
zenocon 2013-10-03 06:58.

Tôi kosher với việc thêm các tệp .iml và Intellij sez để thêm thư mục .idea nhưng bỏ qua .idea / workspace.xml và .idea / task.xml, nhưng còn .idea / thư viện / thì sao?

Tôi không thấy làm thế nào nó có ý nghĩa để thêm điều này. Nó có một danh sách các tệp XML liệt kê các thư viện mà dự án Android Studio phải biết. Chúng được cho là đến từ các phụ thuộc được xác định bởi build.gradle - không phải là tệp dự án IDE.

Ngoài ra, nội dung của một trong những tệp này trông giống như sau:

<component name="libraryTable">
  <CLASSES>
    <root url="jar://$USER_HOME$/.gradle/caches/artifacts-26/filestore/com.example/example/etc...jar!"/>

Không có ý nghĩa gì khi cam kết điều này. Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng chỉ định một dir chính khác cho gradle hoặc nếu họ sử dụng một phiên bản gradle khác, thì đường dẫn bên dưới .gradle/caches/artifacts-xxxsẽ khác đối với họ (tức là artifacts-số được nối ở cuối sẽ liên quan đến bản phát hành phiên bản gradle mà bạn đang sử dụng). ) Những con đường này không phổ biến, và lời khuyên là hãy kiểm tra tất cả những điều này?

4
Johnny Doe 2014-08-19 10:46.

Kể từ Android Studio 0.8.4, .gitignoretệp được tạo tự động khi bắt đầu dự án mới. Theo mặc định, nó chứa:

.gradle
/local.properties
/.idea/workspace.xml
/.idea/libraries
.DS_Store
/build
3
kodybrown 2014-12-10 09:28.

Tôi biết đây là một chủ đề cũ và chắc chắn có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi thực sự thích giboSimon Whitaker hơn. Nó cực kỳ đơn giản để sử dụng, đa nền tảng (mac, * nix và windows) và sử dụng github gitignorerepo nên nó (về cơ bản) luôn được cập nhật.

Đảm bảo bộ nhớ cache cục bộ của bạn được cập nhật:

  $ gibo --upgrade
  From https://github.com/github/gitignore
   * branch      master   -> FETCH_HEAD
  Current branch master is up to date.

Search for the language/technology you need:

  $ gibo --search android
  Android

Display the .gitignore file:

  $ gibo Android
  ### Android

  # Built application files
  *.apk
  *.ap_

  # Files for the Dalvik VM
  *.dex

  # Java class files
  *.class

  # Generated files
  bin/
  gen/

  # Gradle files
  .gradle/
  build/

  # Local configuration file (sdk path, etc)
  local.properties

  # Proguard folder generated by Eclipse
  proguard/

  # Log Files
  *.log

Now, append it to your project's .gitignore file:

  $ gibo Android >> .gitignore

(Make sure you use >> to append to your project's .gitignore file; one > will overwrite it - as I've done many times on accident!)

I know this isn't answering the OP's exact question, but using gibo makes it so you pretty much don't have to think about 'the question' anymore! .. it's nice! ;)

3
kalan nawarathne 2015-09-21 16:24.

To get a better idea, all you need are the following files

 • app
 • build.gradle
 • settings.gradle

You could put everything else in the .gitignore file. All your app changes lies mostly in these files and folders. The rest you see in a basic project are gradle build files or Android Studio configuration files.

If you are using Android Studio, you can use "Import project" to successfully build the project. Alternatively you can build using command line, follow Building Android Projects with Gradle.

3
Tim Long 2015-11-18 10:27.

It's best to add up the .gitignore list through the development time to prevent unknown side effect when Version Control won't work for some reason because of the pre-defined (copy/paste) list from somewhere. For one of my project, the ignore list is only of:

.gradle
.idea
libs
obj
build
*.log
3
Sudip Bhandari 2017-02-15 19:08.

Github maintains useful gitignore items for various kinds of projects. Here is the list of useful gitignore items for android projects.

# Built application files
*.apk
*.ap_

# Files for the ART/Dalvik VM
*.dex

# Java class files
*.class

# Generated files
bin/
gen/
out/

# Gradle files
.gradle/
build/

# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties

# Proguard folder generated by Eclipse
proguard/

# Log Files
*.log

# Android Studio Navigation editor temp files
.navigation/

# Android Studio captures folder
captures/

# Intellij
*.iml
.idea/workspace.xml
.idea/tasks.xml
.idea/gradle.xml
.idea/libraries

# Keystore files
*.jks

# External native build folder generated in Android Studio 2.2 and later
.externalNativeBuild

# Google Services (e.g. APIs or Firebase)
google-services.json

# Freeline
freeline.py
freeline/
freeline_project_description.json

Android Gitignore in github

2
d.danailov 2015-09-01 00:17.

I merge Github .gitignore files

 • Android.gitignore
 • JetBrains.gitignore
### Github Android.gitignore ### 

# Built application files
*.apk
*.ap_

# Files for the Dalvik VM
*.dex

# Java class files
*.class

# Generated files
bin/
gen/

# Gradle files
.gradle/
build/

# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties

# Proguard folder generated by Eclipse
proguard/

# Log Files
*.log

# Android Studio Navigation editor temp files
.navigation/

# Android Studio captures folder
captures/

### Github JetBrains.gitignore ### 

# Covers JetBrains IDEs: IntelliJ, RubyMine, PhpStorm, AppCode, PyCharm, CLion, Android Studio

*.iml

## Directory-based project format:
.idea/
# if you remove the above rule, at least ignore the following:

# User-specific stuff:
# .idea/workspace.xml
# .idea/tasks.xml
# .idea/dictionaries

# Sensitive or high-churn files:
# .idea/dataSources.ids
# .idea/dataSources.xml
# .idea/sqlDataSources.xml
# .idea/dynamic.xml
# .idea/uiDesigner.xml

# Gradle:
# .idea/gradle.xml
# .idea/libraries

# Mongo Explorer plugin:
# .idea/mongoSettings.xml

## File-based project format:
*.ipr
*.iws

## Plugin-specific files:

# IntelliJ
/out/

# mpeltonen/sbt-idea plugin
.idea_modules/

# JIRA plugin
atlassian-ide-plugin.xml

# Crashlytics plugin (for Android Studio and IntelliJ)
com_crashlytics_export_strings.xml
crashlytics.properties
crashlytics-build.properties

Please read: JetBrains Support: How to manage projects under Version Control Systems

2
Daniyal Javaid 2018-12-25 22:59.

Using the api provided by gitignore.io, you can get is automatically generated. Here is the direct-link also gitignore.io/api/androidstudio

### AndroidStudio ###
# Covers files to be ignored for android development using Android Studio.

# Built application files
*.apk
*.ap_

# Files for the ART/Dalvik VM
*.dex

# Java class files
*.class

# Generated files
bin/
gen/
out/

# Gradle files
.gradle
.gradle/
build/

# Signing files
.signing/

# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties

# Proguard folder generated by Eclipse
proguard/

# Log Files
*.log

# Android Studio
/*/build/
/*/local.properties
/*/out
/*/*/build
/*/*/production
captures/
.navigation/
*.ipr
*~
*.swp

# Android Patch
gen-external-apklibs

# External native build folder generated in Android Studio 2.2 and later
.externalNativeBuild

# NDK
obj/

# IntelliJ IDEA
*.iml
*.iws
/out/

# User-specific configurations
.idea/caches/
.idea/libraries/
.idea/shelf/
.idea/workspace.xml
.idea/tasks.xml
.idea/.name
.idea/compiler.xml
.idea/copyright/profiles_settings.xml
.idea/encodings.xml
.idea/misc.xml
.idea/modules.xml
.idea/scopes/scope_settings.xml
.idea/dictionaries
.idea/vcs.xml
.idea/jsLibraryMappings.xml
.idea/datasources.xml
.idea/dataSources.ids
.idea/sqlDataSources.xml
.idea/dynamic.xml
.idea/uiDesigner.xml
.idea/assetWizardSettings.xml

# OS-specific files
.DS_Store
.DS_Store?
._*
.Spotlight-V100
.Trashes
ehthumbs.db
Thumbs.db

# Legacy Eclipse project files
.classpath
.project
.cproject
.settings/

# Mobile Tools for Java (J2ME)
.mtj.tmp/

# Package Files #
*.war
*.ear

# virtual machine crash logs (Reference: http://www.java.com/en/download/help/error_hotspot.xml)
hs_err_pid*

## Plugin-specific files:

# mpeltonen/sbt-idea plugin
.idea_modules/

# JIRA plugin
atlassian-ide-plugin.xml

# Mongo Explorer plugin
.idea/mongoSettings.xml

# Crashlytics plugin (for Android Studio and IntelliJ)
com_crashlytics_export_strings.xml
crashlytics.properties
crashlytics-build.properties
fabric.properties

### AndroidStudio Patch ###

!/gradle/wrapper/gradle-wrapper.jar

# End of https://www.gitignore.io/api/androidstudio
1
guyland123 2015-05-06 08:33.

As of Android Studio 0.8.4 .gitignore file is generated automatically when starting new project. By default it contains:

.gradle
/local.properties
/.idea/workspace.xml
/.idea/libraries
.DS_Store
build/
/captures

I agree with this statement, however I modify this file to change /build to build/ (This will include /build and /app/build) So I don't end up with all the files in app/build in my repository.

Note also that if you import a project from Eclipse, the .gitignore won't be copied, or "automagically" created for you.

0
Aqib Mumtaz 2015-05-09 02:18.

Compilation:

#built application files
*.apk
*.ap_

# files for the dex VM
*.dex

# Java class files
*.class

# generated files
bin/
gen/

# Gradle files
.gradle/
build/
/*/build/

# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties

# Proguard folder generated by Eclipse
proguard/

# Log Files
*.log

# Windows thumbnail db
Thumbs.db

# OSX files
.DS_Store

# Eclipse project files
.classpath
.project

# Android Studio
*.iml
.idea
#.idea/workspace.xml - remove # and delete .idea if it better suit your needs.
.gradle
build/

# Intellij project files
*.iml
*.ipr
*.iws
.idea/
0
Joost 2018-03-04 01:55.

To circumvent the import of all files, where Android Studio ignores the "Ignored Files" list, but still leverage Android Studio VCS, I did the following: This will use the "Ignored Files" list from Android Studio (after import! not during) AND avoid having to use the cumbersome way Tortoise SVN sets the svn:ignore list.

 1. Use the Tortoise SVN repository browser to create a new project folder directly in the repository.
 2. Use Tortoise SVN to checkout the new folder over the top of the folder you want to import. You will get a warning that the local folder is not empty. Ignore the warning. Now you have a versioned top level folder with unversioned content.
 3. Open your project from the local working directory. VCS should now be enabled automatically
 4. Set your file exceptions in File -> Settings -> Version Control -> Ignored Files
 5. Add files to SVN from Android Studio: select 'App' in Project Structure -> VCS -> Add to VCS (this will add all files, except "Ignored Files")
 6. Commit Changes

Going forward, "Ignored Files" will be ignored and you can still manage VCS from Android Studio.

Cheers, -Joost

0
Squti 2019-12-31 02:51.

Android Studio 3.5.3

I use this for my libraries and projects and it covers most of the files that generate by android studio and other famous tools:

# Built application files
*.apk
*.ap_
*.aab

# Files for the ART/Dalvik VM
*.dex

# Generated files
bin/
gen/
out/
app/release/

# Gradle files
.gradle/
build/

# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties

# Log Files
*.log

# Android Studio Navigation editor temp files
.navigation/

# Android Studio captures folder
captures/

# IntelliJ
*.iml
.idea/workspace.xml
.idea/tasks.xml
.idea/gradle.xml
.idea/assetWizardSettings.xml
.idea/dictionaries
.idea/libraries
.idea/caches

# Keystore files
# Uncomment the following lines if you do not want to check your keystore files in.
#*.jks
#*.keystore

# External native build folder generated in Android Studio 2.2 and later
.externalNativeBuild

# Freeline
freeline.py
freeline/
freeline_project_description.json

# fastlane
fastlane/report.xml
fastlane/Preview.html
fastlane/screenshots
fastlane/test_output
fastlane/readme.md

#NDK
*.so
0
Vinodh Ram 2020-05-14 00:00.

This is created using the reference of http://gitignore.io/ Where you can create the latest updated gitignore file for any project. For Android http://gitignore.io/api/androidstudio. Hope this helps. Currently I am using Android Studio 3.6.3

# Created by https://www.gitignore.io/api/androidstudio
# Edit at https://www.gitignore.io/?templates=androidstudio

### AndroidStudio ###
# Covers files to be ignored for android development using Android Studio.

# Built application files
*.apk
*.ap_

# Files for the ART/Dalvik VM
*.dex

# Java class files
*.class

# Generated files
bin/
gen/
out/

# Gradle files
.gradle
.gradle/
build/

# Signing files
.signing/

# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties

# Proguard folder generated by Eclipse
proguard/

# Log Files
*.log

# Android Studio
/*/build/
/*/local.properties
/*/out
/*/*/build
/*/*/production
captures/
.navigation/
*.ipr
*~
*.swp

# Android Patch
gen-external-apklibs

# External native build folder generated in Android Studio 2.2 and later
.externalNativeBuild

# NDK
obj/

# IntelliJ IDEA
*.iml
*.iws
/out/

# User-specific configurations
.idea/caches/
.idea/libraries/
.idea/shelf/
.idea/workspace.xml
.idea/tasks.xml
.idea/.name
.idea/compiler.xml
.idea/copyright/profiles_settings.xml
.idea/encodings.xml
.idea/misc.xml
.idea/modules.xml
.idea/scopes/scope_settings.xml
.idea/dictionaries
.idea/vcs.xml
.idea/jsLibraryMappings.xml
.idea/datasources.xml
.idea/dataSources.ids
.idea/sqlDataSources.xml
.idea/dynamic.xml
.idea/uiDesigner.xml
.idea/assetWizardSettings.xml

# OS-specific files
.DS_Store
.DS_Store?
._*
.Spotlight-V100
.Trashes
ehthumbs.db
Thumbs.db

# Legacy Eclipse project files
.classpath
.project
.cproject
.settings/

# Mobile Tools for Java (J2ME)
.mtj.tmp/

# Package Files #
*.war
*.ear

# virtual machine crash logs (Reference: http://www.java.com/en/download/help/error_hotspot.xml)
hs_err_pid*

## Plugin-specific files:

# mpeltonen/sbt-idea plugin
.idea_modules/

# JIRA plugin
atlassian-ide-plugin.xml

# Mongo Explorer plugin
.idea/mongoSettings.xml

# Crashlytics plugin (for Android Studio and IntelliJ)
com_crashlytics_export_strings.xml
crashlytics.properties
crashlytics-build.properties
fabric.properties

### AndroidStudio Patch ###

!/gradle/wrapper/gradle-wrapper.jar

# End of https://www.gitignore.io/api/androidstudio

Related questions

MORE COOL STUFF

Cate Blanchett chia tay chồng sau 3 ngày bên nhau và vẫn kết hôn với anh ấy 25 năm sau

Cate Blanchett chia tay chồng sau 3 ngày bên nhau và vẫn kết hôn với anh ấy 25 năm sau

Cate Blanchett đã bất chấp những lời khuyên hẹn hò điển hình khi cô gặp chồng mình.

Tại sao Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận

Tại sao Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận

Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận nhưng chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?

Hallmark Star Colin Egglesfield Các món ăn gây xúc động mạnh đối với người hâm mộ tại RomaDrama Live! [Loại trừ]

Hallmark Star Colin Egglesfield Các món ăn gây xúc động mạnh đối với người hâm mộ tại RomaDrama Live! [Loại trừ]

Ngôi sao của Hallmark Colin Egglesfield chia sẻ về những cuộc gặp gỡ với người hâm mộ ly kỳ tại RomaDrama Live! cộng với chương trình INSPIRE của anh ấy tại đại hội.

Tại sao bạn không thể phát trực tuyến 'chương trình truyền hình phía Bắc'

Tại sao bạn không thể phát trực tuyến 'chương trình truyền hình phía Bắc'

Bạn sẽ phải phủi sạch đầu đĩa Blu-ray hoặc DVD để xem tại sao Northern Exposure trở thành một trong những chương trình nổi tiếng nhất của thập niên 90.

Where in the World Are You? Take our GeoGuesser Quiz

Where in the World Are You? Take our GeoGuesser Quiz

The world is a huge place, yet some GeoGuessr players know locations in mere seconds. Are you one of GeoGuessr's gifted elite? Take our quiz to find out!

8 công dụng tuyệt vời của Baking Soda và Giấm

8 công dụng tuyệt vời của Baking Soda và Giấm

Bạn biết đấy, hai sản phẩm này là nguồn điện để làm sạch, riêng chúng. Nhưng cùng với nhau, chúng có một loạt công dụng hoàn toàn khác.

Hạn hán, biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của thủy điện Hoa Kỳ

Hạn hán, biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của thủy điện Hoa Kỳ

Thủy điện rất cần thiết cho lưới điện của Hoa Kỳ, nhưng nó chỉ tạo ra năng lượng khi có nước di chuyển. Bao nhiêu nhà máy thủy điện có thể gặp nguy hiểm khi các hồ và sông cạn kiệt?

Quyên góp tóc của bạn để giúp giữ nước sạch của chúng tôi

Quyên góp tóc của bạn để giúp giữ nước sạch của chúng tôi

Tóc tỉa từ các tiệm và các khoản quyên góp cá nhân có thể được tái sử dụng như những tấm thảm thấm dầu và giúp bảo vệ môi trường.

Trong Saturday Night Live, The Bachelor is Bland và Tina Fey trở lại với vai 'Crazy' Sarah Palin

Trong Saturday Night Live, The Bachelor is Bland và Tina Fey trở lại với vai 'Crazy' Sarah Palin

Sau khi Sarah Palin tán thành Donald Trump vào đầu tuần này, gần như không thể tránh khỏi việc Tina Fey sẽ trở lại Saturday Night Live để thăm lại ấn tượng Palin cổ điển của cô. Và Fey chắc chắn đã không làm thất vọng, cô ấy đã đưa ra một lời khen ngợi không hề nhẹ về bài phát biểu chứng thực Iowa quanh co và khó hiểu của Palin trong khi Trump của Darrell Hammond đưa ra bình luận xuyên suốt.

Đây có phải là sự khởi đầu cho sự kết thúc của việc giam giữ Brittney Griner?

Đây có phải là sự khởi đầu cho sự kết thúc của việc giam giữ Brittney Griner?

Brittney Griner (r.) Ngay từ đầu, thân phận của Brittney Griner đã là tình huống con tin Mỹ độc nhất trong lịch sử hiện đại.

Tom Brady là bộ tứ vệ đầu tiên cuối cùng có thể giúp Julio Jones có hơn 10 lần chạm bóng trong một mùa giải

Tom Brady là bộ tứ vệ đầu tiên cuối cùng có thể giúp Julio Jones có hơn 10 lần chạm bóng trong một mùa giải

Chúng ta có thể thấy nhiều hơn nữa về một Julio Jones khỏe mạnh trong khu vực cuối năm nay. John Parker Wilson, Greg McElroy, A.

Đó phải là Đức

Đó phải là Đức

Đối với đội tuyển Anh, không có kẻ thủ ác nào lớn hơn Hầu hết các cổ động viên Anh, nếu không muốn nói là tất cả, hẳn sẽ phải gật gù khi tiếng còi mãn cuộc của trận bán kết lượt về W Euro 2022 vang lên. Bởi vì nó báo hiệu rằng Đức sẽ chờ đợi ở Wembley trong trận chung kết với Anh và là điều duy nhất giữa Anh và chiếc cúp lớn đầu tiên của đội tuyển nữ.

Nicky Hilton Forced to Borrow Paris' 'I Love Paris' Sweatshirt After 'Airline Loses All [My] Luggage'

Nicky Hilton Forced to Borrow Paris' 'I Love Paris' Sweatshirt After 'Airline Loses All [My] Luggage'

Nicky Hilton Rothschild's luggage got lost, but luckily she has an incredible closet to shop: Sister Paris Hilton's!

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa. Từ Hollywood đến New York và mọi nơi ở giữa, hãy xem các ngôi sao yêu thích của bạn đang làm gì!

17 tuổi bị đâm chết trong khi 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao trên sông Wisconsin

17 tuổi bị đâm chết trong khi 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao trên sông Wisconsin

Các nhà điều tra đang xem xét liệu nhóm và nghi phạm có biết nhau trước vụ tấn công hay không

Thanh thiếu niên, Gia đình Florida Hội đồng quản trị trường học về Luật 'Không nói đồng tính': 'Buộc chúng tôi tự kiểm duyệt'

Thanh thiếu niên, Gia đình Florida Hội đồng quản trị trường học về Luật 'Không nói đồng tính': 'Buộc chúng tôi tự kiểm duyệt'

Vụ kiện, nêu tên một số học khu, lập luận rằng dự luật "Không nói đồng tính" được ban hành gần đây của Florida "có hiệu quả im lặng và xóa bỏ học sinh và gia đình LGBTQ +"

Đường băng hạ cánh

Đường băng hạ cánh

Cuối hè đầu thu là mùa hoài niệm. Những chiếc đèn đường chiếu ánh sáng của chúng qua những con đường đẫm mưa, và những chiếc lá dưới chân - màu đỏ cam tắt trong bóng chạng vạng - là lời nhắc nhở về những ngày đã qua.

Hãy tưởng tượng tạo ra một chiến lược nội dung thực sự CHUYỂN ĐỔI. Nó có thể.

Hãy tưởng tượng tạo ra một chiến lược nội dung thực sự CHUYỂN ĐỔI. Nó có thể.

Vào năm 2021, tôi khuyến khích bạn suy nghĩ lại mọi thứ bạn biết về khách hàng mà bạn phục vụ và những câu chuyện bạn kể cho họ. Lùi lại.

Sự mất mát của voi ma mút đã mở ra trái tim tôi để yêu

Sự mất mát của voi ma mút đã mở ra trái tim tôi để yêu

Vào ngày sinh nhật thứ 9 của Felix The Cat, tôi nhớ về một trong những mất mát lớn nhất trong cuộc đời trưởng thành của tôi - Sophie của tôi vào năm 2013. Tôi đã viết bài luận này và chia sẻ nó trên nền tảng này một thời gian ngắn vào năm 2013.

Khi bạn không thể trở thành người mà Internet muốn bạn trở thành

Khi bạn không thể trở thành người mà Internet muốn bạn trở thành

Tôi ghét từ "tàu đắm". Mọi người cảm thấy thoải mái trong la bàn đạo đức của riêng mình, và khi làm như vậy, họ thấy mình vượt qua sự phán xét.

Language